Home » Info » Algemene voorwaarden
PDF
Algemene Voorwaarden Jouwvoetbalreis
PDF [162.5 KB]
Download (6 downloads)

 

Algemene Aanvullende Voorwaarden Jouwvoetbalreis.nl

 

                                                               Tot stand gekomen op 1 augustus 2017

 

Algemene Aanvullende Voorwaarden

Jouwvoetbalreis.nl vof, gevestigd aan Vossenzoom 59, 2643KL, te Pijnacker, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69405992.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Jouwvoetbalreis.nl:                            Jouwvoetbalreis.nl, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69405992.

Dienst:                                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Jouwvoetbalreis.nl voor of ten behoeve van de Reizigerheeft verricht.

Honorarium:                                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Reiziger is overeengekomen.

Opdracht:                                            De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                                     Elke overeenkomst gesloten tussen Jouwvoetbalreis.nl en de wederpartij.

Product:                                                Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Reiziger en Jouwvoetbalreis.nl.

Reiziger:                                                Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of                 opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Jouwvoetbalreis.nl en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jouwvoetbalreis.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Reiziger wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Jouwvoetbalreis.nl en de Reiziger in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Jouwvoetbalreis.nl zijn overeengekomen.

Indien Jouwvoetbalreis.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jouwvoetbalreis.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Bij een verplaatsing van de wedstrijd regelt Jouwvoetbalreis.nl altijd het omzetten van de vlucht en de eventuele extra hotel overnachting(en). Wij proberen om uw hotel te handhaven maar zijn hierin afhankelijk van de beschikbaarheid van het hotel. Voordat we uw reisschema aanpassen nemen we altijd eerst contact met u op om u eerst te informeren over alle mogelijkheden en de eventuele extra kosten.

Overeenkomsten tussen Jouwvoetbalreis.nl en de reiziger kunnen niet gewijzigd worden, mits er in de offerte is opgenomen dat de reiziger binnen een vastgestelde periode mag afzien van de aankoop. Daarnaast dienen eventuele wijzigingen goedgekeurd te worden door Jouwvoetbalreis.nl of rechtelijke instanties.

Jouwvoetbalreis.nl werkt samen met het betalingssysteem van Certo Escrow, dit is een derde partij die waakt over het betaalde bedrag van de reiziger. Betalingen van een overeenkomst van de voetbalreis dienen eerst overgemaakt te worden naar Certo Escrow. Meer informatie kunt u terug vinden op www.Jouwvoetbalreis.nl of www.certo-escrow.com.

Jouwvoetbalreis.nl is aangesloten bij Thuiswinkel.org en STO-reisgarantie. Alle voorwaarden die door hen geleverd worden zijn van toepassing op onze voetbalreizen en dienen geaccepteerd te worden door de reiziger. De voorwaarden zijn terug te lezen op de website www.jouwvoetbalreis.nl onder het kopje Jouwvoetbalreis.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Reiziger van de aanbieding en/of offerte van Jouwvoetbalreis.nl.

De offerte die verstuurd wordt naar de reiziger heeft een geldigheidsduur, deze dient door Jouwvoetbalreis.nl vermeld te worden op de bijgeleverde offerte. Na het verlopen van de vervaldatum is automatisch de offerte verlopen, mits Jouwvoetbalreis.nl zijn goedkeuring verleend aan het verlengen van de geldigheidsduur van de offerte.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Jouwvoetbalreis.nl zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

 

Artikel 3              Levering tickets

Jouwvoetbalreis.nl biedt op de volgende 3 manieren hun wedstrijdtickets aan:

 • De reiziger ontvangt een e-ticket via email. Deze tickets dienen door de reiziger te worden geprint voordat de reiziger op reis gaat.
 • De tickets worden bij het hotel voor de reiziger klaargelegd. De tickets worden uiterlijk om 11.00 uur op de wedstrijddag afgeleverd of vaak al eerder. Als de reiziger incheckt worden de tickets meestal al direct overhandigd. Deze bezorgmethode werkt uitstekend, Jouwvoetbalreis.nl is niet verantwoordelijk als de tickets niet worden geleverd.
 • De tickets zijn af te halen bij de ticket office van de voetbalclub. Voordat de reiziger op reis gaat krijg de reiziger een voucher mee die de reiziger bij de ticket office dient in te wisselen. Bij de voucher stuurt Jouwvoetbalreis.nl de reiziger altijd alle benodigde informatie mee over het omwisselen.    Indien voetbalreizen door Jouwvoetbalreis.nl worden doorgestuurd naar de partner website Voetbaltravel.nl gelden op deze voetbalreizen de voorwaarden van Voetbaltravel.nl. Jouwvoetbalreis is aangesloten bij STO-reisgarantie. Alle pakketvoetbalreizen en losse tickets vallen onder deze STO garantie. Als de reiziger een gecombineerde reis heeft geboekt bestaat er de kans dat een wedstrijddata en of tijdstip verplaatst wordt, mocht dit het geval zijn krijgt de reiziger het bedrag terug van de wedstrijd waarbij de reiziger niet meer bij aanwezig kon zijn.

 

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

Jouwvoetbalreis.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Jouwvoetbalreis.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Jouwvoetbalreis.nl heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jouwvoetbalreis.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Reizigerniet wordt betaald, is Jouwvoetbalreis.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jouwvoetbalreis.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Reiziger de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Reiziger verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Reiziger redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Jouwvoetbalreis.nl.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Jouwvoetbalreis.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 5 Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Jouwvoetbalreis.nl.

Van alle bijkomende kosten zal Jouwvoetbalreis.nl tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Reizigeropgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Reiziger kunnen worden berekend.

 

Artikel 6 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

De prijzen op Jouwvoetbalreis.nl zijn indicaties gebaseerd op de huidige ontwikkelingen. Prijzen kunnen voor de gesloten overeenkomst worden gewijzigd.

 

Indien Jouwvoetbalreis.nl bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Jouwvoetbalreis.nl gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Jouwvoetbalreis.nl het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Reiziger hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Reiziger de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Jouwvoetbalreis.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Jouwvoetbalreis.nl alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Reizigerheeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Jouwvoetbalreis.nl zal de Reiziger in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Jouwvoetbalreis.nl zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Artikel 7 Termijnen

De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de Jouwvoetbalreis.nl opgegeven termijn.

Indien een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Jouwvoetbalreis.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leverings- en/of uitvoeringstijd aan nadat de Reiziger deze aan Jouwvoetbalreis.nl heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de termijn dient de ReizigerJouwvoetbalreis.nl schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Jouwvoetbalreis.nl alsnog een redelijke termijn wordt geboden om na te komen.

 

Artikel 8 Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Reizigervoor rekening en risico van Jouwvoetbalreis.nl.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Reiziger over op het moment waarop zaken in de macht van de Reiziger of een door de Reiziger aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 9 Betaling van de overeenkomst

Nadat de reiziger heeft ingestemd met de offerte krijgt de reiziger een link naar de betalingsomgeving van Jouwvoetbalreis.nl en naar het betaalsysteem van Certo Escrow.

De betaling wordt op de volgende wijze worden over gemaakt, namelijk: de betaling wordt overgemaakt naar Certo Escrow, dit is een derde partij die waakt over het reisbedrag van de reiziger. Zodra de reis is voldaan maakt Certo Escrow het bedrag over aan Jouwvoetbalreis.nl.

De voorwaarden van Certo Escrow kunt u terugvinden op www.certo-escrow.com of op onze website: Jouwvoetbalreis.nl.

Indien Jouwvoetbalreis.nl geen voetbalkaartjes, hotelovernachtingen en vliegtickets meer kan inkopen kan de reis geannuleerd worden door Jouwvoetbalreis.nl. Binnen vijf werkdagen wordt het geld teruggestort op de rekening van de reiziger. Jouwvoetbalreis.nl zal altijd alles in het werk stellen om de reis door te kunnen laten gaan.

Als het bedrag van de overeenkomst na vijf werkdagen nog niet is gestort op het rekeningnummer van betaalsysteem Certo Escrow wordt de overeenkomst tussen Jouwvoetbalreis.nl en de reiziger ontbonden.

Jouwvoetbalreis.nl is aangesloten bij STO-reisgarantie. Indien er sprake is van een faillissement of surseance van betaling van de reissom van de reiziger dan wordt dit vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). De STO zorgt dan voor de financiële afwikkeling met de reiziger.

 

Artikel 10 Incassokosten

Indien de Reiziger in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Reiziger incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jouwvoetbalreis.nl van de Reizigerrecht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Jouwvoetbalreis.nl heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Jouwvoetbalreis.nl de Reizigerna het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 11 Annulering

Wij raden je daarom altijd aan om je reis met een kortlopende-annuleringsverzekering af te sluiten. Met een kortlopende annuleringsverzekering heeft de reiziger in bijzondere gevallen (ongeval, ziekte, sterfgeval etc.) de mogelijkheid om de voetbalreis te annuleren. Daarnaast is het ook zeker aan te raden om een kortlopende reisverzekering af te sluiten. Bij een kortlopende reisverzekering ben je ook verzekerd voor ongevallen, rechtsbijstand, diefstal en geneeskundige kosten. Let op: in veel gevallen hebben mensen zelf al een reis-annuleringsverzekering.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Jouwvoetbalreis.nl in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Jouwvoetbalreis.nl totdat de Reiziger hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

Artikel 13 Opschorting

Indien de Reiziger een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Jouwvoetbalreis.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Jouwvoetbalreis.nl bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Jouwvoetbalreis.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Reiziger de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Reizigerbij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Jouwvoetbalreis.nl kan worden gevergd.

Jouwvoetbalreis.nl behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Ontbinding

Indien de Reiziger een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Jouwvoetbalreis.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Jouwvoetbalreis.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Jouwvoetbalreis.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Reiziger de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Reizigerbij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Reizigerniet langer van Jouwvoetbalreis.nl kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jouwvoetbalreis.nl kan worden gevergd;
 • de Reiziger in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Reiziger onder curatele wordt gesteld;
 • de Reiziger komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Jouwvoetbalreis.nl op de Reizigeronmiddellijk opeisbaar.

Indien Jouwvoetbalreis.nl de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Jouwvoetbalreis.nl niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Reizigeraansprakelijk voor de door Jouwvoetbalreis.nl geleden schade.

 

Artikel 15 Wangedrag

Jouwvoetbalreis.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals: agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de reiziger. Als de reiziger wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel en/of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de reiziger. Jouwvoetbalreis.nl verleent in deze gevallen geen restitutie aan de reiziger.

 

Artikel 16 Overmacht wedstrijdcondities

 

Jouwvoetbalreis.nl maakt gebruik van reizen per vliegtuig. Voor vertragingen, stakingen, ingelaste tussenlandingen, vluchtwijzigingen van een vlucht en de gevolgen die hiertoe leiden zoals schade en/of andere nadelige gevolgen kan Jouwvoetbalreis.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Voor annuleringen van vluchten als gevolg van terroristische aanslagen, weersomstandigheden, natuurrampen, faillissementen van luchtvaartmaatschappijen of andere onvoorziene omstandigheden is Jouwvoetbalreis.nl niet aansprakelijk.

Jouwvoetbalreis.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals: agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de reiziger. Als de reiziger wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel en/of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de reiziger. Jouwvoetbalreis.nl verleent in deze gevallen geen restitutie aan de reiziger.

Jouwvoetbalreis.nl levert de reisbescheiden aan de reiziger uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis. Dit geldt niet voor de wedstrijdtickets, zie artikel 2.

De reiziger dient zijn reisbescheiden nauwkeurig te controleren na ontvangst. Jouwvoetbalreis.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op de reisbescheiden. Indien er wijzigingen moeten worden toegepast zijn deze eventuele extra kosten voor rekening van de reiziger.

De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.

De reiziger dient zelf te controleren of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Jouwvoetbalreis.nl. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de reiziger te melden aan Jouwvoetbalreis.nl. Het wijzigen van speeldata en/of aanvangstijdstip is geen geldige reden van annulering.

Jouwvoetbalreis.nl is gerechtigd de overeenkomst met de reiziger zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden, overigens zonder dat Jouwvoetbalreis.nl daarmee tot enige schadevergoeding jegens de reiziger gehouden is, indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen zoals dreiging van oorlog, sabotage, afgelasting of verplaatsing van de speeldatum, uitsluitingen, storingen, verkeersproblematiek, bijzondere weersomstandigheden, een gebrek aan transportmiddelen, tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door een of meer derden die uitvoering geven aan de geboekte reis, straf toekenning door een nationale voetbalbond, namelijk de UEFA of de FIFA waardoor de wedstrijd gespeeld zal worden zonder publiek of andere wedstrijdcondities, welke condities nakoming van de overeenkomst op dermate wijzen verzwaren of bemoeilijken, dat deze in redelijkheid niet meer van Jouwvoetbalreis.nl kan worden verwacht dat zij verdere uitvoering geeft aan de overeenkomst tussen de reiziger en Jouwvoetbalreis.nl.

In het geval dat Jouwvoetbalreis.nl de overeenkomst met de reiziger ontbindt op grond van lid 7 van dit artikel 6, vindt slechts restitutie van het reeds betaalde boekingsbedrag plaats voor zover Jouwvoetbalreis.nl de boeking kan annuleren en na aftrek van de verschuldigde annuleringkosten.

 

Artikel 17 Wedstrijdgarantie

Helaas komt het zo nu en dan voor dat wedstrijden worden verplaatst. Wedstrijden kunnen tot enkele weken voor aanvang worden verplaatst of de aanvangstijd van de wedstrijd kan worden veranderd i.v.m. uitzendrechten of vanwege Europese verplichtingen en/of bekerwedstrijden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat wedstrijden worden verplaatst van zaterdag naar zondag of andersom. Ook kunnen wedstrijden van dinsdag naar woensdag worden verplaatst en andersom. Daarom bieden wij onze voetbalreizen in het weekend altijd standaard met minimaal 2 overnachtingen aan. Je vliegt op zaterdag heen en op maandag weer terug. Hierdoor word de kans heel klein dat de voetbalwedstrijd buiten uw reis valt.

Mocht het toch gebeuren dat de wedstrijd door de verplaatsing buiten uw geboekte voetbalreis valt.

Dan lossen we dit uiteraard voor u op!

De kosten van het wijzigen van de vlucht zijn geheel voor rekening van jouwvoetbalreizen(meestal zo’n €50-€100 pp.). Eventuele kosten door extra overnachting(en) zijn voor rekening van de klant.

Wij zullen in dit geval uw reis gaan aanpassen zodat de wedstrijd toch bezocht kan worden. Wij passen uw heen-of terugreis aan, maar niet beiden. Dit betekent meestal een verlenging van uw verblijf.

De garantie geldt alleen vanwege een verplaatsing in het wedstrijdschema. Als de wedstrijd naar een geheel andere datum wordt verplaatst zijn de wijzigingskosten voor uw rekening. Hiervoor kunt u zich echter verzekeren middels onze annuleringsverzekering.

Bij het veranderen van het tijdstip van de aftrap van de wedstrijd bepalen wij of dat het nodig is om uw reisschema aan te passen. Hierbij hanteren wij de regel dat er altijd minimaal 2,5 uur moet zitten tussen de verwachte landing en de aftrap van de wedstrijd. Dit is in onze ervaring redelijkerwijs voldoende om op tijd bij de wedstrijd te zijn. Als er meer dan 2,5 uur tussen zit kunnen we de vlucht desondanks omzetten als u dat wenst, maar dan zullen we u om een eigen bijdrage vragen.

Bij een verplaatsing van de wedstrijd regelt Jouwvoetbalreis.nl altijd het omzetten van de vlucht en de eventuele extra hotel overnachting(en). Wij proberen om uw hotel te handhaven maar zijn hierin afhankelijk van de beschikbaarheid van het hotel. Voordat we uw reisschema aanpassen nemen we altijd eerst contact met u op om u eerst te informeren over alle mogelijkheden en de eventuele extra kosten.

De garantie geldt niet voor afgelaste wedstrijden (bijv. door extreme weersomstandigheden), vluchtannuleringen en –vertragingen.

 

Alle bepalingen met betrekking van de wedstrijdgarantie kan de reiziger terugvinden op de pagina wedstrijdgarantie op de website: https://www.jouwvoetbalreis.nl/jouwvoetbalreis/wedstrijdgarantie.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Jouwvoetbalreis.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Jouwvoetbalreis.nl.

Jouwvoetbalreis.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Jouwvoetbalreis.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jouwvoetbalreis.nl is uitgegaan van door de Reizigerverstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jouwvoetbalreis.nl kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jouwvoetbalreis.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien Jouwvoetbalreis.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jouwvoetbalreis.nl beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Jouwvoetbalreis.nl aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Jouwvoetbalreis.nl overeenkomstig de verzekering draagt.

De Reiziger dient de schade waarvoor Jouwvoetbalreis.nl aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Jouwvoetbalreis.nl te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Jouwvoetbalreis.nl vervalt binnen één jaar nadat de Reizigerbekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 19 Vrijwaring

De Reiziger vrijwaart Jouwvoetbalreis.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Reiziger toerekenbaar is.

Indien Jouwvoetbalreis.nl door derden mocht worden aangesproken, dan is de Reizigergehouden Jouwvoetbalreis.nl zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jouwvoetbalreis.nl en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 20 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Jouwvoetbalreis.nl en de door Jouwvoetbalreis.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de ReizigerJouwvoetbalreis.nl ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Artikel 21 Wijziging algemene voorwaarden

Jouwvoetbalreis.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Jouwvoetbalreis.nl zal de Reiziger per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Reiziger op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Reiziger niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Reiziger het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jouwvoetbalreis.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Reiziger zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

Artikel 23 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 69405992.